Powrót klas I – III do szkoły od 18 stycznia 2021r

Od dnia 18 stycznia 2021r. wg planu lekcji obowiązującego od 1 września 2020r. uczniowie klas I – III wznawiają zajęcia w trybie stacjonarnym, w tym także zajęcia pozalekcyjne. 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od dnia 1 lutego 2021r. nastąpi zmiana planu dla tych klas.

W najbliższych dniach wychowawcy przekażą szczegółowe informacje.

Powrót uczniów klas I-III do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Podobnie jak w pierwszych miesiącach roku szkolnego na terenie szkoły obowiązują zasady organizacji zajęć, zasady higieny oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły, o których mowa w „Wytycznych MEiN, MZ oraz GIS dla klas I – III” (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3).

Powyższe zasady zostały uwzględnione w regulaminie pt.: „Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza prowadzonej przez Miasto Pabianice oraz procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.” (http://sp5pabianice.pl/wp-content/uploads/2020/08/Organizacja-pracy-szko%C5%82y-od-1.09.2020r.pdf).

Przypominamy, że:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Osoby trzecie, wchodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni lub zakładanie rękawiczek ochronnych, zakrywanie ust i nosa oraz zakaz przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a rodzice / opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).