Organizacja szkoły po 25 maja – COVID 19

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci kl. I – III Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach.

Szkoła przygotowuje się do uruchomienia dla uczniów klas I – III od dnia 25 maja 2020 r. w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących wg następujących kryteriów pierwszeństwa:

– dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
– służb mundurowych
– realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
– dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw,
– dzieci obojga rodziców pracujących lub pracujących rodziców samotnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu.


Chęć zgłoszenia
uczęszczania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze powinna nastąpić co najmniej dwa dni robocze wcześniej – licząc od dnia, kiedy dziecko miałoby przyjść do szkoły.

 • Rodzic pobiera formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 i deklarację, stanowiącą załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa COVID-19 załączonej do treści wiadomości e-dziennika (aplikacja OneDrive), zamieszczonej na  stronie BIP szkoły oraz w siedzibie szkoły przy drzwiach wejściowych (od 8.00 do 14.30). Pliki do pobrania znajdują się również na dole strony.
 • Wypełniony formularz nie później niż do 19 maja do godz. 20.00 rodzic przesyła do wychowawcy klasy w formie scanu lub zdjęcia w trybie stosowanym w okresie zdalnej edukacji w kontaktach z wychowawcą lub dostarcza do  siedziby szkoły.
 • Oryginał deklaracji składa się w pierwszym dniu pobytu dziecka, po uzyskaniu wcześniejszej informacji od wychowawcy o zakwalifikowaniu  dziecka do organizowanych zajęć .
 • Rodzic otrzyma telefoniczną lub mailową informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
 • Dziecko przyprowadzone bez zgłoszenia oraz bez potwierdzenia przyjęcia – nie zostanie przyjęte.
 • W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym okresie, kolejne dzieci nie będą przyjmowane, nawet pomimo spełnienia w/w kryteriów, gdyż liczba dzieci oraz liczba opiekunów musi być zgodna z powierzchnią sali wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na dziecko/opiekuna).  

UWAGA! Pobyt dziecka w szkole wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki chorobotwórcze zarówno dla dzieci jak i pracowników szkoły. W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu informujemy o wprowadzeniu zasad, wynikających z wprowadzonej w szkole Procedury:

 1. Jeden rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do budynku szkoły i po dezynfekcji rąk (dorosły) zostają poddani pomiarowi temperatury.
 2. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych rzeczy do szkoły.
 3. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zatrzymują się w wyznaczonej strefie, zdejmują dziecku maseczkę i przekazują dziecko pracownikowi szkoły.
 5.  Zanim dziecko wejdzie do sali – pod opieką pracownika myje ręce.
 6. Rodzic pozostaje w masce do czasu wyjścia z budynku oraz zabiera maskę dziecka
   ze szkoły.
 7. Na terenie szkoły dzieci nie noszą masek, ani rękawiczek.
 8. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę, w obecności dzieci uchyla się okna.
 9. W ciągu dnia będzie prowadzona stała obserwacja stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, łzawienie oczu, ból brzucha, złe samopoczucie) – w razie objawów choroby dziecko zostanie odizolowane, zawiadamia się rodzica oraz stację sanepid
  i stosuje do dalszych wytycznych sanitarnych.
 10. Objawy infekcji (bez względu na ich etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Szkoły.
 11. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie w formie mailowej lub telefonicznej – w godzinach uzgodnionych z nauczycielem (opiekunem) grupy.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
mgr Jerzy Kaczmarek

Zasady przestrzegania higieny w szkole